Προξενείο

Προξενείο..
                 ..τι χρειάζεστε για να.. “γίνει η δουλειά σας”

Ετοιμάζεστε να πάτε στο Προξενείο;

Έχετε δουλειά.. προσωπικά χαρτιά που πρέπει να ετοιμάσετε;

Πριν ξεκινήσετε ..διαβάστε το παρακάτω κείμενο.. για να μη μείνει ο δρόμος σας ..άκαρπος!

Το Προξενείο Φραγκφούρτης, συγκέντρωσε τα στοιχεία που πρέπει να προσκομίζετε και μας τα έστειλε.

Εμείς επιλέξαμε τα "πιο σημαντικά" και σας τα κοινοποιούμε..


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ελληνικό Γενικό Προξενείο Φραγκφούρτης -  Zeppelinallee 43 - 60325 Frankfurt am Main 

Τηλέφωνο 069 - 97 99 12 0     -    Φαξ 069 - 97 99 12 33

Ωρες υποδοχής κοινού :  Δευτέρα έως και Παρασκευή   9.00 - 13.00  -    Τρίτη 16.00 - 18.00

http://www.griechisches-konsulat-frankfurt.de/
 

ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

α1) Για την έκδοση διαβατηρίου ενηλίκου απαιτούνται :

1) Αυτοπρόσωπη εμφάνιση του ενδιαφερομένου

2) Αίτηση (χορηγείται από το Προξενείο)

3) Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες

4) Πιστοποιητικό εγγραφής σε Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5) Απολυτήριο Στρατού ή Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Β΄  (για άρρενες μέχρι και 40 ετών)

6) Παλαιό διαβατήριο

α2) Για την έκδοση διαβατηρίου ανηλίκου απαιτούνται :

1) Αίτηση (χορηγείται απο το Προξενείο)

2) Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες

3) Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του ανηλίκου για παιδιά ηλικίας μέχρι και 2 ετών. Για παιδιά άνω των 2 ετών πιστοποιητικό εγγραφής σε Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος

4) Συγκατάθεση και των δύο γονέων.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

Για την ανανέωση διαβατηρίου ενηλίκου απαιτούνται :

1) Αυτοπρόσωπη εμφάνιση του ενδιαφερομένου

2) Αίτηση (χορηγείται απο το Προξενείο)

3) Πιστοποιητικό εγγραφής σε Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4) Απολυτήριο Στρατού ή Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Β' (για άρρενες μέχρι και 40 ετών)

5) Παλαιό διαβατήριο
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟ

1) `Ολα τα διαβατήρια παλαιά και νέα.

2)           Βεβαιώσεις φοιτήσεως ή σχολικά πιστοποιητικά

             (SCHULZEUGNISSE)  ή βεβαιώσεις εργασίας               

             (ARBEITSBESCHEINIGUNGEN)τουλάχιστον από την 1η Ιανουαρίου του έτους που άρχισε ο στρατεύσιμος να διανύει το 11ο (ενδέκατο) έτος της ηλικίας του μέχρι σήμερα.

3) Εάν ο στρατεύσιμος φοίτησε σε σχολεία στην Ελλάδα απαιτείται η προσκόμιση σχολικών βεβαιώσεων για όλα τα σχολικά έτη σπουδών στην Ελλάδα.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΥ

1) β1) `Ολα τα διαβατήρια παλαιά και νέα.

2) β2) Βεβαιώσεις του ασφαλιστικού οργανισμού L.V.A.(VERSICHERUNGSVERLAUF) ή πιστοποιητικά

 εργασίας (ARBEITSBESCHEINIGUNGEN) τουλάχιστον από την 1η Ιανουαρίου του έτους που άρχισε ο

 στρατεύσιμος να διανύει το 11ο (ενδέκατο) έτος της ηλικίας του μέχρι σήμερα

3) Στην περίπτωση κατά την οποία οι γονείς είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, απαιτείται βεβαίωση ασκήσεως

 επαγγέλματος (GEWERBESCHEINIGUNG) από το GEWERBEAMT τουλάχιστον από την 1η Ιανουαρίου

 του έτους που άρχισε ο στρατεύσιμος να διανύει το 11ο (ενδέκατο) έτος της ηλικίας του μέχρι σήμερα

4) Στην περίπτωση κατά την οποία οι γονείς είναι συνταξιούχοι, απαιτείται βεβαίωση χορήγησης συντάξεως

 (RENTENBESCHEID) τουλάχιστον από την 1η Ιανουαρίου του έτους που άρχισε ο στρατεύσιμος να

 διανύει το 11ο (ενδέκατο) έτος της ηλικίας του μέχρι σήμερα

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ

Βεβαιώσεις διαμονής (AUFENTHALTSBESCHEINIGUNGEN ) στη Γερμανία, από τις οποίες να προκύπτει ότι ο στρατεύσιμος και οι γονείς του διαμένουν στη Γερμανία μόνιμα και συνέχεια τουλάχιστον από την 1η Ιανουαρ ίου του έτους που άρχισε ο στρατεύσιμος να διανύει το 11ο (ενδέκατο) έτος της ηλικίας του μέχρι σήμερα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά απαιτείται η προσκόμιση των πρωτοτύπων και μία σειρά φωτοαντιγράφων.

ΘΕΜΑΤΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Για την χορήγηση άδειας απόκτησης της γερμανικής υπηκοότητας απαιτούνται:

1. Αίτηση σε δύο αντίγραφα, στην ελληνική γλώσσα, στην οποία πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να αποβάλει την ελληνική ιθαγένεια.

2. Πιστοποιητικό εγγραφής σε Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής ότι ο ενδιαφερόμενος δεν διώκεται ως  φυγόποινος ή φυγόδικος.

4. Απολυτήριο του Ελληνικού Στρατού ή Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Β΄ από τα οποία να προκύπτει η
εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άρρενες).

5. Διαβατήρια παλαιά και νέο.


ΔΗΛΩΣΗ ΓΑΜΟΥ

Για την δήλωση πολιτικού γάμου μεταξύ Ελλήνων ή μικτού, σε 40 μέρες από την τέλεσή του, απαιτούνται :

1. Αυτοπρόσωπη εμφάνιση του `Ελληνα ή της Ελληνίδας συζύγου

2. Τα διαβατήρια των συζύγων

3. Η ληξιαρχική πράξη γάμου των γερμανικών Αρχών (HEIRATSURKUNDE)

Για την δήλωση θρησκευτικού γάμου μεταξύ Ελλήνων ή μικτού, σε 40 μέρες από την τέλεσή του, απαιτούνται :

1. Αυτοπρόσωπη εμφάνιση του `Ελληνα ή της Ελληνίδας συζύγου

2. Τα διαβατήρια των συζύγων

3. Το πιστοποιητικό τέλεσης του γάμου που εκδόθηκε από ιερέα.

ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Για τη δήλωση γεννήσεως τέκνου, η οποία γίνεται στο Προξενείο μας σε 10 μέρες από την γέννησή του, απαιτούνται :

Για τέκνο που γεννήθηκε σε γάμο :

1. Τα διαβατήρια των γονέων

2. Η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως από τις γερμανικές
Αρχές(
GEBURTSURKUNDE)

Για τέκνο που γεννήθηκε εκτός γάμου και ο πατέρας του το έχει αναγνωρίσει ή επιθυμεί την αναγνώρισή του:

1. Τα διαβατήρια των γονέων

2. Η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως από τις γερμανικές Αρχές (GEBURTSURKUNDE)

3. Πράξη αναγνωρίσεως του τέκνου στην αρμόδια γερμανική Υπηρεσία Προστασίας

Ανηλίκων (JUGENDAMT) ή σε συμβολαιογράφο ή στο Προξενείο μας.

Για τέκνο που γεννήθηκε εκτός γάμου και ο πατέρας του δεν το έχει αναγνωρίσει :

1. Το διαβατήριο της μητέρας

2. Η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως από τις γερμανικές Αρχές (GEBURTSURKUNDE)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δήλωση των ληξιαρχικών γεγονότων δεν είναι δυνατή όταν από τα διαβατήρια των ενδιαφερομ ένων δεν προκύπτουν ορθά στοιχεία δημοτολογίου. Σ΄αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο ή την Κοινότητα εγγραφής στην Ελλάδα.

 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

1. Αυτοπρόσωπη εμφάνιση του ενδιαφερομένου εντολέως / εξουσιοδοτούντος

2. Το διαβατήριο ή η αστυνομική ταυτότητα του εντολέως / εξουσιοδοτούντος

3. Πλήρη στοιχεία ταυτότητος εντολοδόχου / πληρεξουσίου :

 Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημ/νία και τόπος γεννήσεως, αριθ. διαβατηρίου ή ταυτότητος, επάγγελμα, 

 διεύθυνση κατοικίας

 Σχέδιο πληρεξουσίου (μόνο για τα ειδικά πληρεξούσια).